CM.terms.pageHead

Algemene voorwaarden

1.    Identificatie van de verkoper :

SOGESMA NV, en haar filialen :

SND, TRADINORD, PARTEGEN (L), TRADISUD (F) et TRAFINTER (F)

Route de Mettet, 204 B- 5620 Florennes - België

Tel : 0032(0)71681200

Fax : 0032(0)71681209

Mail : info@trafic.be

T.V.A. : BE 0866517727

2.    Algemeenheden en definities :

Enkel onderhavige verkoopvoorwaarden gelden bij de verkoop op afstand (online of per telefoon) door SOGESMA NV aan eindgebruikers en dit op Belgisch grondgebied. SOGESMA NV behoudt zich het recht om op elk moment deze voorwaarden en condities te wijzigen. Niettemin blijven lopende contracten onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het moment waarop de verkoop gesloten werd. Bij het bestellen, heeft de klant steeds  toegang tot een link naar de algemene verkoopvoorwaarden. SOGESMA NV is actief in Frankrijk, Luxemburg en België. De e-shop websites zijn beschikbaar voor elk land op de volgende elektronische adressen:

België: www.trafic-eshop.be

Luxemburg: www.trafic-eshop.lu

Frankrijk: het www.trafic-eshop.fr

De overeenkomst voor België is zowel in het Frans als in het Nederlands geschreven.  De latere uitwisseling van informatie zal dan ook in één van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal om niet aan een of meerdere condities hoeven te voldoen.

SOGESMA NV en meer bepaald de Trafic-eshop, commercialiseert online non-food producten en textiel, spellen en speelgoed, kinderverzorging, tuinbenodigdheden, dierenbenodigdheden, alle benodigdheden voor de huisinrichting, verwarming, kleine en grote huishoudapparaten en sport- en cultuurartikelen.

3.    Sluiting van de verkoop op afstand :

Om een product online te reserveren of te bestellen, moet de koper verplicht :

  • zijn voorkeurwinkel aanduiden.
  • het identificatieblad invullen waarbij hij alle gevraagde gegevens intypt.
  • zijn bestelling valideren nadat hij deze heeft gecontroleerd.
  • online betalen en/of zijn bestelling bevestigen en vervolgens in de winkel betalen bij de afhaling ervan.

Om de reservatie van het product af te handelen, moet de klant de geldigheid bevestigen van zijn bestelling die vervolgens binnen de 6 dagen in zijn voorkeurwinkel zal geleverd worden.

Om een bestelling, die aan huis geleverd wordt, af te handelen, moet de klant het totale bedrag van zijn betreffende aankopen online betalen.  De termijn voor levering aan huis is aangeduid op de geselecteerde producten.

Uit veiligheidsredenen behoudt SOGESMA NV zich het recht voor om haar klanten naar bijkomende informatie te vragen en om de uitvoering van een bestelling te weigeren in geval van gebrek aan adequate antwoorden. SOGESMA NV kan ook weigeren bestellingen uit te voeren wanneer blijkt dat de koper de goederen verder wil verkopen of wanneer de bestelling door een minderjarige persoon geplaatst werd. Hetzelfde geldt ook wanneer een kennelijke fout werd gemaakt in de omschrijving van een product of in de aanduiding van de prijs op de website, en dit ondanks de optimale aandacht die SOGESMA NV besteedt aan de nauwkeurigheid van de informatie.

In geval van overmacht behoudt SOGESMA NV het recht om zijn verplichtingen op te schorten en dit tijdens de hele duur van het geval van overmacht, of om het contract definitief op te zeggen.

4.    Overdracht van eigendom :

De overdracht van risico's, met inbegrip van schade, vernieling en verdwijning van de desbetreffende goederen, vindt plaats op het moment van de levering. De overdracht van de eigendom van de goederen vindt slechts plaats na de betaling door de koper van de totale overeengekomen prijs. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, heeft de koper het recht niet om over de goederen te beschikken, onder meer door ze te verpanden of door ze aan een derde partij verder te verkopen of door ze aan derde partij beschikbaar te stellen onder welke vorm dan ook. De koper mag deze goederen evenmin transformeren, vervreemden, overdragen en/of graveren.

5.    Tarieven :

De in de catalogus vermelde prijzen zijn incl. BTW, uitgedrukt in euro, rekening houdend met de BTW die van toepassing was op de dag van de bestelling en volgens de tarieven die van kracht waren in de betrokken landen (zie §6). Elke wijziging van tarief kan worden doorberekend in de prijs van de producten of diensten.

SOGESMA NV behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die wordt weergegeven in de catalogus op de dag van de bestelling de enige toepasbare prijs zal zijn voor de koper (behalve in geval van fouten in de prijsaanduiding).

De aangeduide prijzen omvatten de kosten voor de verwerking van de bestelling, het vervoer en de levering in de door de koper geselecteerde winkel, op voorwaarde dat deze plaatsvindt in de hieronder omschreven geografische gebieden.

In het geval van thuis geleverde producten omvat de prijs de BTW en de verzendkosten. De details van deze inbegrepen kosten staan vermeld op de productkaart en dit op vier e-shop adressen:

- Trafic-eshop België: www.trafic-eshop.be en www.trafic-eshop.com

- Trafic-eshop Frankrijk : www.trafic-eshop.fr

- Trafic-eshop Luxemburg : www.trafic-eshop.lu

De verzendkosten kunnen per land variëren en worden steeds vermeld zoals ook de eventuele taxen van het desbetreffende land.

6.    Geografisch gebied :

De online verkoop van producten en diensten aangeboden op de website is voorbehouden voor de kopers die in België, Frankrijk en Luxemburg wonen en voor leveringen in de Trafic winkels in deze geografische zones. Om economische, juridische of commerciële redenen, is het mogelijk dat deze drie Trafic-eshop websites een verschillend assortiment aanbieden.

7.    Betaling :

Op de Trafic-eshop website worden 2 mogelijkheden van betaling aangeboden :

- voor online boekingen:

De klant betaalt niet bij het reserveren van de bestelling. De betaling gebeurt in de winkel bij het ophalen van de bestelling. De leveringstermijn bedraagt 6 werkdagen.

-  voor bestellingen met levering aan huis :

De betaling zal gevraagd worden bij het valideren van de online bestelling. Het totale bedrag wordt gevraagd. De leveringstermijn is aangegeven op de productkaart.

8.    Herroepingsrecht :

Voor elke digitale aankoop met levering en online betaling, heeft de klant juridisch gezien recht op een herroepingstermijn van 14 dagen en dit vanaf de datum van levering.

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:

1. Voor producten die in de winkel afgehaald worden

a) Ofwel brengt de koper het(de) product(en) in perfecte staat terug, vergezeld van de bijhorende factuur of het kassaticket, indezelfde Trafic winkel, binnen de 14 dagen vanaf de datum van afhaling in de winkel. De terugbetaling zal via overschrijving worden uitgevoerd door de centrale boekhouding na de ontvangst van het product. (zie §8.3 Terugbetaling).

De terugkeer van de producten naar de winkel wordt enkel en alleen door de klant en op zijn kosten uitgevoerd. Geen enkele aan-huis-ophaling vanwege de Trafic winkel is mogelijk.

b) Ofwel deelt de koper, schriftelijk en binnen de 14 dagen vanaf de dag van de levering, zijn beslissing tot terugtrekking mee, bij voorkeur door middel van het terugzendformulier. Deze  mededeling kan gedaan worden via het e-mail adres info@trafic.be, of via de post aan het adres SOGESMA NV Service e-marketing, Route de Mettet 204, B-5620 Florennes. De klant zal vervolgens instructies ontvangen om ons het product terug te bezorgen zonder buitensporige vertraging en in ieder geval binnen de 14 dagen volgend op de dag van de melding tot terugtrekking.

2. Voor de producten die aan huis worden geleverd

De klant communiceert schriftelijk, binnen de 14 dagen vanaf de datum van de bestelling, zijn besluit tot terugtrekking, bij voorkeur met behulp van een terugzendformulier. Deze mededeling kan per e-mail op het adres info@trafic.be gedaan worden of per post aan het adres SOGESMA NV Service e-marketing, Route de Mettet 204, B-5620 Florennes.

SOGESMA NV zal dan contact opnemen met de leverancier om de levering te annuleren en /of het pak bij de klant op te halen. Het ophalen van de goederen zal worden uitgevoerd op basis van de betaling van de verzendkosten. De prijs van deze kosten is de prijs die getoond wordt op www.trafic-eshop.com voor de levering van het product in kwestie. Wat betreft de chalets, serres of zwembaden, waarvan de onkosten voor de levering automatisch in de aangegeven verkoopsprijs inbegrepen zijn, zal een forfaitair bedrag van 50€ exclusief BTW aan de klant aangerekend worden voor het ophalen van het pakket.

3. Terugbetaling

De terugbetaalbare producten die zowel in de winkel opgehaald als aan huis geleverd worden, zullen terugbetaald worden via de centrale boekhouding door middel van een overschrijving op de rekening van de klant. De klant dient zijn bankrekeningnummer door te geven.

In het geval van terugzending van goederen zoals chalets, serres of zwembaden, zal een vermindering van 50€ exclusief BTW worden verrekend in het gerestitueerde bedrag.

De terugbetaling zal gebeuren na de terugvordering van het product en dit binnen een korte termijn.

4. Omstandigheden waarin de consument niet over het recht van terugtrekking beschikt.

a. Voor dienstovereenkomsten, nadat de service volledig uitgevoerd werd op voorwaarde dat de uitvoering begon met de uitdrukkelijke toestemming van de consument, en dat deze laatste op de hoogte was van het feit dat het herroepingsrecht ingetrokken wordt bij de volledige uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. 

b. voor de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markt die ontsnappen aan de controle en zich mogelijk tijdens de herroepingstermijn zouden kunnen voordoen.

c. voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument (op maat) gemaakt werden of duidelijk gepersonaliseerd werden.

d. voor de levering van goederen die mogelijk snel kunnen verslechteren of bederven.

e. voor de levering van goederen die, na te zijn geleverd, en omwille van hun aard, onlosmakelijk werden gemengd met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

9.    Levering en installatie :

De bestelde fotoproducten zijn alleen af te halen in een Trafic winkel in België.

Alle producten worden geleverd aan het huisadres of in de Trafic winkel zoals door de klant aangegeven werd. Uit veiligheidsmaatregelen voor de klant kan een identiteitsbewijs (of een kopie) gevraagd worden bij de levering. De klant tekent voor ontvangst.

-  Levering aan huis:

Alle producten die voor een aan-huis-levering in aanmerking komen, zijn niet overal leverbaar (Frankrijk, België, Luxemburg). Deze informatie wordt duidelijk ter kennis gegeven op onze e-shop websites. De leveringen worden rechtstreeks door onze leveranciers uitgevoerd. De levering gebeurt Franco aan huis, wat betekent dat het pakket op het gelijkvloers voor de woning afgezet wordt en de klant de nodige maatregelen dient te treffen om zelf zijn pakket naar de verdieping of naar eender welke andere plaats te transporteren. De installatie, montage of elke andere service is niet voorzien en kan niet vereist worden.

De klant moet ervoor zorgen dat de leverancier toegang heeft tot het leveringsadres. Leveranciers nemen altijd contact op met de klant om een dag van levering af te spreken.  SOGESMA NV kan het exacte tijdstip van levering niet garanderen. In geval van afwezigheid van de klant, zullen de bijkomende leveringskosten door de klant gedragen worden.

De klant mag, in geval van afwezigheid, een vriend of buurman mandateren om de levering in ontvangst te nemen. Om deze service effectief te maken, dient de klant de leverancier hiervan zo spoedig mogelijk en ten laatste 24u voor de afgesproken leveringsdatum, schriftelijk op de hoogte te brengen. SOGESMA NV en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte communicatie vanwege de klant, voor geschillen die zich tussen de door de klant gemandateerde persoon en deze laatste zouden kunnen voordoen, of voor alle andere privé zaken die buiten onze controle liggen.

In ieder geval zal de leveringsbon door de klant, of diens vertegenwoordiger, die de integriteit van het pakket moet controleren, ondertekend worden.

-  Levering in de winkel :

Na de bevestiging van de bestelling zal deze door ons team worden klaargemaakt en binnen de 6 werkdagen naar de door de klant gekozen winkel verzonden worden.

De klant zal een e-mail ontvangen om hem op de hoogte te brengen dat zijn bestelling in zijn winkel aangekomen is.

In het geval dat de klant deze mail niet zou ontvangen hebben, zal de winkel met hem telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer dat hij tijdens het plaatsen van zijn bestelling doorgegeven heeft.

De klant kan zijn bestelling komen afhalen op de afgesproken datum of zo niet binnen de 15 werkdagen na de ontvangst in de winkel.

Wij aanvaarden betalingen zowel via Bancontact als in speciën voor België.

Wij aanvaarden betaling zowel via Maestro VISA, MASTERCARD als in speciën voor Frankrijk.

Wij aanvaarden betaling zowel via VISA, MASTERCARD als in speciën voor Luxemburg.

In ieder geval kan de klant een overzicht van alle betalingswijzen opvragen door met de Trafic winkel van zijn keuze contact op te nemen.

10.     Contact :

Voor iedere opmerking met betrekking tot zijn bestelling kan de klant contact opnemen met SOGESMA NV, route de Mettet 204 te 5620 Florennes op het nummer 0032 (0) 71 68 12 00  (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u) of door een e-mail te sturen naarinfo@trafic.be

11.     Opmerking met betrekking tot de levering :

De koper dient SOGESMA NV te informeren over alle zichtbare gebreken van de geleverde goederen, alsmede alle tekortkomingen die naar voren traden tijdens het indienststellen, en dit per aangetekende brief binnen de 48 uur na levering of indienststelling.  Zo niet kan de koper zich niet langer beroepen op de ingebrekestelling(en).

Overeenkomstig artikel 1649quater, § 2 van het burgerlijk wetboek, dienen alle verborgen gebreken door de koper te worden gemeld binnen een tijdspanne van 2 jaar aan SOGESMA NV, en dit uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking van desbetreffende gebreken. Zo niet kan de koper zich niet langer beroepen op de ingebrekestelling(en).

In het geval dat de aanvraag van de koper, niet verbruiker, gegrond en ontvankelijk verklaard wordt, beperkt de verplichting van SOGESMA NV zich tot de vervanging of reparatie van de niet-conforme goederen, of tot de reparatie van de dienst als het om een dienstverlening gaat, naargelang de keuze van de verkoper. De koper, niet verbruiker, heeft geen recht op enige andere schadevergoeding.

In Frankrijk wordt de legale toepassing van de wet in verband met verborgen gebreken opgenomen in het artikel 1648 van het burgerlijk wetboek. De termijn voor de vaststelling van verborgen gebreken bedraagt één jaar.

 12.     Garantie :

Alle producten die door verkoper worden geleverd, vallen onder de wettelijke garantie die in de artikelen 1641 en volgende van het burgerlijk wetboek voorzien zijn.

In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan dit worden teruggestuurd naar de verkoper die het zal terugnemen, ruilen of terugbetalen.

13.     Verantwoordelijkheid :

In geval van online verkoop, is de verkoper slechts gebonden door een inspanningsverplichting; hij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk zoals het verlies van gegevens, inbraak, virussen, opschorting van de dienst, of andere onopzettelijke problemen.

14.     Intellectuele eigendom :

Alle elementen van de website van SOGESMA NV zijn en blijven intellectuele en exclusieve eigendom van SOGESMA NV.

Niemand is gemachtigd op welke wijze dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de website te reproduceren, te exploiteren, heruit te zenden of te gebruiken, zij het software, beeld- of geluidsmateriaal.

Elke eenvoudige link of via hypertext is strikt verboden zonder een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafic.

15.     Persoonlijke gegevens :

Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, kan de persoonsgebonden informatie van de kopers aan een geautomatiseerde verwerking onderworpen worden.

SOGESMA NV behoudt zich het recht voor om informatie over de kopers in te zamelen mede door het gebruik van cookies, en, indien gewenst, de verzamelde informatie aan commerciële  partners door te geven.

Kopers kunnen zich verzetten tegen de verspreiding van hun gegevens door dit aan SOGESMA NV te melden. De gebruikers hebben eveneens het recht op toegang en op verbetering van de hen betreffende gegevens en dit overeenkomstig de wet van 6 januari 1978.

16.     Archivering – Bewijs :

SOGESMA NV zal de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame wijze opslaan en zo een kopie samenstellen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het burgerlijk wetboek.

De geïnformatiseerde registers van SOGESMA NV zullen door de partijen als bewijs van de aangegane communicatie en bestellingen beschouwd worden.

17.     Zichtbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarden :

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden kunnen in pdf-formaat gedownload worden :

-           Onderaan deze pagina (zie hieronder)

-           Door een hyperlink op elke bestelbon

-           Tijdens de betalingsprocedure

18.     Gedragscode en Geschil :

SOGESMA NV en haar digitale websites www.trafic-eshop.comwww.trafic-eshop.bewww.trafic-eshop.frwww.trafic-eshop.lu,www.trafic.comwww.magasins-pomelo.com

zijn lid van BeCommerce.

Dienovereenkomstig volgt het geheel van de internet websites SOGESMA NV de gedragscode van BeCommerce die geraadpleegd kan worden door op de volgende link te klikken :

https://www.becommerce.be/upload/Code%20de%20conduite%20du%20Label%20de%20Qualit%C3%A9%20BeCommerce20131021095912.pdf

De BeCommerce commissie kan in geval van een geschil geraadpleegd worden.

Deze commissie zal haar advies uitbrengen en alle gerechtelijke procedures die hieruit kunnen voortvloeien zullen de Belgische, Franse en Luxemburgse wettelijke bepalingen die van kracht zijn volgen.

 

19.         Klachtenbehandeling :

 De klachten betreffende de uitvoering van een contract moeten, nadat de verbruiker een probleem zou hebben vastgesteld, aan SOGESMA S.A. overhandigd worden en dit binnen een betamelijke tijdspanne, met een volledige en nauwkeurige beschrijving.

De klachten die aan SOGESMA S.A. overhandigd werden, zullen binnen de 14 werkdagen, te tellen vanaf hun ontvangst, beantwoord worden. Indien een klacht voorspelbaar een langere behandelingstermijn vereist, zal SOGESMA S.A. de verbruiker op de hoogte stellen van deze nodige behandelingstermijn. Deze informatie zal binnen de 14 werkdagen gegeven worden door middel van een ontvangstbevestiging.

In het geval een verbruiker een geschil heeft met SOGESMA S.A. en dat deze laatste reeds over dit onderwerp geraadpleegd heeft, kan de verbruiker raad vragen of klacht indienen bij BeCommerce. www.becommerce.be

De verbruiker kan zijn klacht ook richten tot het internetplatform van Online Dispute Resolution van de Europese Commissie. Dit platform behandelt de klachten betreffende de verkoop op afstand.

10. Samenwerking


Trafic werkt voor de fotoservice samen met:
Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. (Fips)
Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen
KvK: 20040567 / BTW: NL001551061B01.

Alle betalingen op deze website worden verwerkt door Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V.

Mocht de samenwerking worden beëindigd dan zal Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. (Fips) de consumenten van Trafic fotoservice mogen benaderen om de fotoservice voort te zetten op hun eigen fotoservice website.